Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Vui lòng cung cấp cho chúng ta thông tin về somatostatin hormone hay hormone tăng trưởng. Chúng tôi muốn biết nếu có bất kỳ điều trị ở Tây Ban Nha với hormone này. Nếu vậy, liệu có bất kỳ sự không tương thích với những người 25 tuổi trở lên? Bạn có thể tăng 2-3-4 cm? Kết quả bất kỳ nguồn gốc? Ai được sử dụng, những gì chuyên gia?
Somatostatin và hormone tăng trưởng hai hormone khác nhau.
Hormone tăng trưởng hay GH (Growing hormon tiếng Anh - xem thêm tại http://weblamdep.net/p/gh-creation--thuoc-tang-chieu-cao-hieu-qua-so-1-cua-nhat-ban.htm) được sử dụng để điều trị ở trẻ em với vóc người thấp bé, trong đó một chiều cao chính thức ước tính (chiều cao khi trưởng thành) sẽ là bệnh lý thấp. Nó không phải là chỉ để có được chiều cao hơn ở những trẻ có thức kích thước sẽ được bình thường (ví dụ, không được sử dụng với các dấu hiệu cho thấy trẻ em cao hơn vì lý do thẩm mỹ khi chiều cao cuối cùng của nó sẽ là bình thường). Ở người lớn không sử dụng để phát triển, vì chúng có tốc độ tăng trưởng sụn kín của xương và không có khả năng tăng trưởng.
Các bác sĩ chuyên khoa thường đối phó với những vấn đề này là nội tiết, nhưng như tôi đã nói, việc sử dụng của GH để cải thiện chiều cao chính thức được giới hạn cho trẻ em.

Naikai Blog . 2017 Copyright. All rights reserved. Blog Templates Designed by Blogger Template | Free Blogger Templates